Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po A

 • A nihilo nihil - Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne
 • A posteriori - Z pozdějšího poznání
 • A priori - Z předchozího zjištění
 • Ab Iove principium - Od Jova počátek
 • Ab ovo - Od vejce, tedy Od počátku (Ve starém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem)
 • Abi in pace - Odejdi v pokoji
 • Ab urbe condita - Od založení města (začátek římského kalendáře, dle pověsti 753 př. n. l., často jen zkratka A. U. C.)
 • Abstinere debet aeger - Nemocný se musí omezovat
 • Abyssus abyssum invocat - Propast volá propast
 • Acta non verba - Činy, ne slova
 • Actor et reus idem esse non potest - Stejný člověk nemůže být zároveň žalobce i obviněný (právnická zásada)
 • Ad absurdum - K nesmyslnosti
 • Ad acta - Do spisů, ke spisům (k vyřízeným věcem)
 • Ad astra - Ke hvězdám
 • Ad audiendum verbum - K slyšení slova
 • Ad captandam benevolentiam- K získání přízně
 • Ad fontes- K pramenům (požadavek pro vědce - vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování)
 • Ad hoc - Pro tento případ
 • Ad infinitum - Do nekonečna
 • Ad impossibilia nemo tenetur - Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem.
 • Ad impossibilium - K nemožnosti
 • Ad libitum - Dle libosti
 • Ad maiorem Dei gloriam - K větší slávě boží (často zkratka A. M. D. G., heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích)
 • Ad mandatum domini regis - Z poručení pana krále
 • Ad manum - Do ruky (Do vlastních rukou daného člověka)
 • Ad omnia paratus - Na všechno připraven
 • Ad rem - K věci
 • Ad referendum - K podání zprávy
 • Ad usum proprium - K vlastní potřebě
 • Advocatus diaboli - Ďáblův advokát (v katolické církvi při kanonizačním procesu je to člověk, který má za úkol uvést všechny věci, které mluví v neprospěch zkoumané osoby; přeneseně se používá o člověku, který říká věci, kterým sám nevěří)
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl (Horatius, Ódy)
 • Aeternum vale - sbohem navěky (Ovidius, Proměny - poslední slova Eurydiké, kterými se loučí s Orfeem, poté se vrací do podsvětí)
 • Agnosco fortunam Carthaginis - Poznávám osud Karthága (Livius, Dějiny. Údajný výkřik Hannibala, když spatřil uťatou hlavu svého bratra Hasdrubala, byla vhozena do jeho vojenského tábora. Přeneseně - předtucha, že nějaký čin skončí špatně)
 • Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis / dona nobis pacem - Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi / daruj nám pokoj (součást katolické mše svaté)
 • Alea iacta est - Kostky jsou vrženy (Vyslovil Caesar, když s armádou přešel přes řeku Rubikon), Leťte kostky! (Rozdílný názor historiků)
 • Alibi - Jinde (v právnictví - důkaz neviny)
 • Alma parens - Matka živitelka
 • Alma mater - Matka živitelka, "Kojná" matka pozn. přeneseně univerzita
 • Alter ego - Druhé já
 • Amici, diem perdidi! - Přátelé, ztratil jsem den! (Údajně to říkával římský císař Titus, když nikomu za celý den nepomohl)
 • Amicitia nisi inter bonos esse non potest - Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus certus in re incerta cernitur - Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus est tamquam alter idem - Přítel je něco jako druhé já (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus Plato, sed magis amica mihi Veritas - volně Mám rád Platóna, ale více miluji Pravdu. (Údajný výrok Aristotela)
 • Amor caecus - Slepá láska
 • Amor fati - Osudová láska
 • Amor non est sanabilis herbis - Láska není vyléčitelná bylinkami (Ovidius, Listy heroin)
 • Amor patriae - Láska k vlasti
 • Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit - Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce (Publilius Syrus, Myšlenky)
 • Amor tussisque non celatur - Lásku a kašel nelze zatajit
 • Ancilla theologiae - Služka teologie (Názor některých středověkých teologů na filosofii)
 • Animae fidelium - Duše věrných
 • Anno Domini - Léta Páně (často jenom zkratka A. D.)
 • Ante Christum natum - Před Kristovým narozením (často zkratka A.C.n. nebo A. Cr.)
 • Ante meridiem - před polednem, dopoledne (používá se v anglických časových údajích: AM)
 • Ante portam inferam - Před branou pekelnou
 • Aqua et panis est vita canis - K psímu životu je třeba jen voda a chléb
 • Aqua mihi haeret - Dochází mi voda (Při soudních líčeních byl čas měřen vodními hodinami, tzv. klepsydrou)
 • Aqua vitae - Živá voda, voda života
 • Aquam ex pumice postulas - Chceš dostat z kamene vodu, srov. s čes. Vymámit z jalové krávy tele
 • Arbiter elegantiarum - Rozhodčí ve věcech vkusu (přezdívka Petronia, který ovlivňoval vkus za doby císaře Nerona)
 • Arbor ex fructu cognoscitur - Strom se pozná po ovoci
 • Arcanum boni tenoris animae - Tajemství dobré nálady (slogan Starobrna)
 • Arcus triumphalis - Vítězný oblouk (Římané stavěli na počest svých vítězství velkolepé oblouky, pod kterými projíždělo vítězné vojsko)
 • Ars medica magna est - lékařské umění je mocné.
 • Asinus in cathedra - Osel za katedrou, srv. Kozel zahradníkem
 • Asinus manebis in saecula saeculorum - Zůstaneš oslem na věky věkův.
 • Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje (Vergilius, Aeneis)
 • Audere est facere - Troufat znamená činit, aneb Odvaha neváhá.
 • Audiatur et altera pars - Budiž vyslyšena i druhá strana (právnická zásada)
 • Audi, vide, tace - Poslouchej, dívej se a mlč. (heslo Bezpečnostní informační služby ČR vyjadřující, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce.)
 • Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace - Chceš-li žít v klidu, poslouchej, dívej se a mlč.
 • Auri sacra fames - Proklatý hlad po zlatě (Vergilius, Aeneis)
 • Aurum nostrum non est aurum vulgi - Naše zlato není obyčejným zlatem
 • Aut Caesar, aut nihil - Chci být buď Caesarem, nebo ničím (Heslo italského šlechtice z období renesance, Cesara Borgii)
 • Aut vincere aut mori - Buď zvítězit nebo zemřít
 • Ave Caesar, morituri te salutant - Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví (pozdrav gladiátorů císaři)
 • Alea iacta est - Kostky jsou vrženy (Caesar po překročení říčky Rubicon. )

Edit this entry.